Hepato-neuro lab

Yu Yen

Yu Yen

 Aquaporin in hepatic encephalopathy.

 MD, National Taiwan University, Taiwan

  IFMSA

Direction:

  • Dr Christopher Rose

 Summer 2009